Contractes públics
Contractes públics

La Llei de contractes de les administracions públiques. Regula la contractació amb les Administracions Públiques (central, autonòmica o local). Qualsevol empresa interessada a contractar amb l’Administració està obligada a prestar-hi una garantia. Els contractes amb les Administracions Públiques poden ser dels tipus següents: obra / subministrament / servei / consultoria o assistència.

Tipus de garanties:

  • Provisionals (de manteniment d’oferta)
  • Definitives i complementàries (compliment de contracte)
  • Per abonaments a compte
  • Bestreta
  • Provisió de materials o maquinària

Usuaris:

  • Totes les empreses o professionals que liciten i contracten amb les Administracions Públiques

Servicios relacionados

cycmap
CyCred Maps

Para poder aprovechar las oportunidades hay que saber dónde se encuentran

cycview
CyCred View

Su cartera de clientes siempre bajo control

cycomex
CyComex

Soluciones para su internacionalización con la mejor inteligencia de mercados